Agenda

From Dashboard samenwerking Wijchen

Procesmomenten in het verschiet

Datum
Samenwerkingsverband
Beschrijving
tweede kwartaal, 2019
College: Carrousel verbonden partijen: presentaties door de ambtelijke accounthouders
tweede kwartaal, 2019
College: zienswijze begroting en jaarrekening
tweede kwartaal, 2019
Raad: zienswijze begroting en jaarrekening
tweede kwartaal, 2019
Raad: Carrousel verbonden partijen: presentaties door de ambtelijke accounthouders
tweede kwartaal, 2019
Raad: Besluitvorming over zienswijze op jaarstukken 2018 en begroting 2020
eerste kwartaal, 2019
Raad: Raad ontvangt de uitgangspunten voor de Meerjarenstrategie GGD 2020-2023, en ontvangt een uitnodiging voor raadsbijeenkomsten over deze Meerjarenstrategie.
tweede kwartaal, 2019
College: Vaststelling jaarverslag 2018, jaarrekening 2018 en begroting 2020.
vierde kwartaal, 2019
Raad: Aanvraag 2020
derde kwartaal, 2019
Raad: informatie nota vast stelling 2018
eerste kwartaal, 2019
College: Zienswijze formuleren op de kaders voor de begroting 2020
eerste kwartaal, 2019
Raad: Zienswijze formuleren op de kaders voor de begroting 2020
tweede kwartaal, 2019
College: Jaarstukken MGR (rekening 2018 en begroting 2020 (zienswijze)
tweede kwartaal, 2019
Raad: Jaarstukken MGR (rekening 2018 en begroting 2020 (zienswijze)
tweede kwartaal, 2019
Raad: Indienen van zienswijze op begroting 2020 en zienswijze jaarrekening 2018

Procesmomenten in het verleden

Datum
Samenwerkingsverband
Beschrijving
derde kwartaal, 2018
Raad: Rapportage over de burger- en ondernemerspeiling (nulmeting)
15 dec 2018
College: het college kan zijn opvatting (bezwaar) over de begroting en activiteitenprogramma kenbaar maken aan de stichting. Een afschrift hiervan gaat naar de centrumgemeente.
1 mei 2018
College: het bestuur van de stichting levert aan het college de jaarrekening en het activiteitenverslag van het afgelopen boekjaar.
1 jul 2018
Raad: Een gemeente kan besluiten om uit te treden indien haar bestuursorganen daartoe besluiten. de uittreding gaat in tenminste een half jaar nadat het besluit is genomen en wel per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.
1 jul 2018
College: het college kan zijn opvatting over de begroting en activiteitenprogramma (indien niet goedbevonden) kenbaar maken aan de stichting. Een afschrift hiervan gaat naar de centrumgemeente.
1 jul 2018
College: Indien een gemeentebestuur wenst af te wijken van de hoogte van de jaarlijke bijdrage, maakt dit bestuur dit kenbaar aan de overige gemeentebesturen alsmede aan het bestuur van de stichting vóór 1 juli van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor de betreffende bijdrage verleend wordt.
15 okt 2018
College: het bestuur van de stichting levert aan het college de begroting en het activiteitenprogramma voor het komende boekjaar.
15 mei 2018
College: jaarrekening 2017 en begroting 2019
31 mei 2018
Raad: jaarrekening 2017 en begroting 2019
12 jun 2018
College: In de Kaderbrief wordt de verwachting voor de begroting van het volgend jaar opgenomen.
31 mrt 2018
Raad: Bij de 1e prorap wordt een inschatting gegeven van de te verwachten belastingopbrengsten en de verwachte bijdrage van de dienstverleningsovereenkomst t.o.v. de begroting. Bij de overige proraps volgt de dan meest actuele situatie. Als er in het proces van aanslagoplegging overige mededelingen zijn, worden die zo spoedig mogelijk gegeven.
5 jul 2018
Raad: In de Kaderbrief wordt de verwachting voor de begroting van het volgend jaar opgenomen.
31 mrt 2018
College: Bij elke prorap wordt een inschatting gegeven van de te verwachten belastingopbrengsten en de verwachte bijdrage van de dienstverleningsovereenkomst t.o.v. de begroting. Als er in het proces van aanslagoplegging overige mededelingen zijn, worden die zo spoedig mogelijk gegeven.
15 mei 2018
College: Jaarstukken MGR (rekening 2017 en begroting 2019 (zienswijze)
31 mei 2018
Raad: Jaarstukken MGR (rekening 2017 en begroting 2019 (zienswijze)
3 jul 2018
College: Vaststelling jaarverslag 2017, jaarrekening 2017 en begroting 2019
eerste kwartaal, 2018
Raad: Ontwerpbegroting wordt toegezonden door GR Bijsterhuizen.

Jaarrekening wordt toegezonden door GR Bijsterhuizen.

tweede kwartaal, 2018
Raad: Raad stelt een zienswijze op de ontwerpbegroting vast (uiterlijk 2 maanden na ontvangst ontwerpbegroting en jaarrekening).
tweede kwartaal, 2018
College: Zienswijze op de ontwerpbegroting en jaarrekening voorleggen aan de raad.
31 mei 2018
Raad: Raadsvergadering vaststelling zienswijze op concept begroting 2018 en 2019 BVO DRAN.