Agenda

From Dashboard samenwerking Wijchen

Procesmomenten in het verschiet

Datum
Samenwerkingsverband
Beschrijving


Procesmomenten in het verleden

Datum
Samenwerkingsverband
Beschrijving
30 apr 2020
College: test 2
15 apr 2020
Raad: yrdy
22 apr 2020
Raad: Eerste bijeenkomst.
22 apr 2020
College: Midweek borrel en pool middag.
vierde kwartaal, 2020
Raad: Tweede bijeenkomst, datum nader te bepalen.
derde kwartaal, 2020
College: Jaarlijkse bbq.
derde kwartaal, 2018
Raad: Rapportage over de burger- en ondernemerspeiling (nulmeting)
tweede kwartaal, 2021
Raad: Indienen van zienswijze op begroting 2022 en zienswijze jaarrekening 2020
derde kwartaal, 2019
Raad: Beslisnota subsidieaanvraag 2020

Informatienota vaststelling subsidie 2018

derde kwartaal, 2019
College: Beslisnota subsidieaanvraag 2020

Beslisnota en informatienota voor de raad vaststelling subsidie 2018

15 dec 2018
College: het college kan zijn opvatting (bezwaar) over de begroting en activiteitenprogramma kenbaar maken aan de stichting. Een afschrift hiervan gaat naar de centrumgemeente.
1 jul 2018
Raad: Een gemeente kan besluiten om uit te treden indien haar bestuursorganen daartoe besluiten. de uittreding gaat in tenminste een half jaar nadat het besluit is genomen en wel per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.
1 jul 2018
College: het college kan zijn opvatting over de begroting en activiteitenprogramma (indien niet goedbevonden) kenbaar maken aan de stichting. Een afschrift hiervan gaat naar de centrumgemeente.
1 mei 2018
College: het bestuur van de stichting levert aan het college de jaarrekening en het activiteitenverslag van het afgelopen boekjaar.
15 okt 2018
College: het bestuur van de stichting levert aan het college de begroting en het activiteitenprogramma voor het komende boekjaar.
1 jul 2018
College: Indien een gemeentebestuur wenst af te wijken van de hoogte van de jaarlijke bijdrage, maakt dit bestuur dit kenbaar aan de overige gemeentebesturen alsmede aan het bestuur van de stichting vóór 1 juli van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor de betreffende bijdrage verleend wordt.
14 mei 2019
College: jaarrekening 2018 en begroting 2020
28 mei 2019
Raad: jaarrekening 2018 en begroting 2020
31 mei 2018
Raad: jaarrekening 2017 en begroting 2019
15 mei 2018
College: jaarrekening 2017 en begroting 2019
31 mrt 2018
Raad: Bij de 1e prorap wordt een inschatting gegeven van de te verwachten belastingopbrengsten en de verwachte bijdrage van de dienstverleningsovereenkomst t.o.v. de begroting. Bij de overige proraps volgt de dan meest actuele situatie. Als er in het proces van aanslagoplegging overige mededelingen zijn, worden die zo spoedig mogelijk gegeven.
5 jul 2018
Raad: In de Kaderbrief wordt de verwachting voor de begroting van het volgend jaar opgenomen.
31 mrt 2018
College: Bij elke prorap wordt een inschatting gegeven van de te verwachten belastingopbrengsten en de verwachte bijdrage van de dienstverleningsovereenkomst t.o.v. de begroting. Als er in het proces van aanslagoplegging overige mededelingen zijn, worden die zo spoedig mogelijk gegeven.
12 jun 2018
College: In de Kaderbrief wordt de verwachting voor de begroting van het volgend jaar opgenomen.
4 jan 2022
College: Kaderbrief uitgangspunten begroting 2023-2026 (zienswijze)
17 jun 2021
Raad: jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022-2025 (zienswijze)
derde kwartaal, 2019
College: beslisnota vaststelling subsidie meervoormekaar en informatie nota voor de raad

Beslisnota aanvraag 2020 rondom Wijchen met doorgeleiding naar de raad

derde kwartaal, 2019
Raad: de raad wordt geïnformeerd middels een informatie nota over de vaststelling over 2018

de aanvraag voor 2020 zal geïntegreerd worden in de aanvraag van rondom Wijchen in dit kwartaal middels een beslis nota naar de raad

vierde kwartaal, 2019
Raad: Aanvraag 2020
derde kwartaal, 2019
Raad: informatie nota vast stelling 2018
tweede kwartaal, 2019
College: Vaststelling jaarverslag 2018, jaarrekening 2018 en begroting 2020.
3 jul 2018
College: Vaststelling jaarverslag 2017, jaarrekening 2017 en begroting 2019
16 jun 2022
Raad: Raadsbesluit over Zienswijze op de begroting 2023, begrotingswijziging 2022 en jaarrekening 2021
vierde kwartaal, 2022
Raad: Kaderbrief voor de begroting 2024
tweede kwartaal, 2019
College: zienswijze begroting en jaarrekening
tweede kwartaal, 2019
College: Carrousel verbonden partijen: presentaties door de ambtelijke accounthouders
tweede kwartaal, 2019
Raad: zienswijze begroting en jaarrekening
tweede kwartaal, 2019
Raad: Carrousel verbonden partijen: presentaties door de ambtelijke accounthouders
tweede kwartaal, 2018
Raad: Raad stelt een zienswijze op de ontwerpbegroting vast (uiterlijk 2 maanden na ontvangst ontwerpbegroting en jaarrekening).
tweede kwartaal, 2018
College: Zienswijze op de ontwerpbegroting en jaarrekening voorleggen aan de raad.
eerste kwartaal, 2018
Raad: Ontwerpbegroting wordt toegezonden door GR Bijsterhuizen.

Jaarrekening wordt toegezonden door GR Bijsterhuizen.

28 mei 2019
Raad: Raadsvergadering vaststelling zienswijze op concept begroting 2020 en gewijzigde begroting 2019 BVO DRAN.