test 4 (tst4)

From Dashboard samenwerking Wijchen

test 4 (tst4)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Beheer wijkcentra, dorpshuizen, multifunctionele accommodaties, Jeugd, jongeren, senioren
Aard van de samenwerking
  Belangrijk voor wie?
  • Raad: politiek belangrijk
  Belangrijk waarom?
  • Samenwerking biedt grote kansen., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
  Beoogde resultaten
  Feitelijke resultaten
  Motieven
  Aan motief beantwoord?
  Begrote kosten en baten (begroting)
  Feitelijke kosten en baten (realisatie)
  Samenwerkingspartners
  Aandeel van de gemeente

  .

  Governance regime

  Het gaat om een nog onbekende samenwerking. Er is sprake van een .

  Proces

  Raad

  15 apr 2020
  yrdy
  Derde kwartaal, 2020
  test

  College

  30 apr 2020
  test 2


  Contactgegevens
  Vestigingsplaats
  Testplaats
  Organisatievorm
  Stichting- Gesticht!
  Bezoekadres
  Test Persson
  Teststraat 1
  1234 AB Teststad
  Test Persoon 2
  Teststraat 12
  1234 AB Teststad
  Correspondentieadres
  Test Eend
  Eendenstraat
  1234 AD Eendstad
  Website
  www.eendenpagina.co.uk
  Accounthouders
  User:Admin
  Totaaloverzicht Kernbeeld
  Toelichting

  Basisgegevens

  Naam
  test 4
  afkorting: tst4
  Beschrijving

  Een testbestand gemaakt tbv de developers bij Wikibase. Leuk bedrijf trouwens. ;)

  Formele Subsidiekaders
  • Algemene subsidieverordening
  Onderwerpen
  • Beheer wijkcentra, dorpshuizen, multifunctionele accommodaties
  • Jeugd, jongeren, senioren
  Belangrijkheid

  (1) Waarom is het belangrijk?

  • Samenwerking biedt grote kansen.
  • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


  (2) Voor wie is het vooral belangrijk?

  • Raad: politiek belangrijk

  Subsidieregime

  Soort subsidie

  Budgetsubsidie - Incidentele subsidie

  Looptijd

  Eenjarig

  Overheidsopdracht

  Ja- the lizard people - they command it! O.o

  Is er sprake van inkoop via subsidietender?

  Nee

  Prestatieplicht

  Subsidieafspraken afdwingbaar

  Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

  Jaren
  Beoogde resultaten
  TOELICHTING
  Prestatieladder.png

  Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

  Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

  Inhoudelijke resultaten

  De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

  • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
  • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


  Prestaties in het beleidsproces

  Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?

  

Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

  Samenwerkingsprestaties

  Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


  Tips

  1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
  2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
  3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

  Inhoud

  savwavwav

  Proces

  wgavvwssv

  Samenwerking

  awvdawvd

  Kern (maximaal 500 tekens)

  sdvawnwadsbs

  Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
  TOELICHTING
  Evalueerbaar formuleren.png

  Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

  In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

  Tips

  1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
  2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
  3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
  4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
  5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
  6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
  7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
  8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

  Een getal dat de kern raakt

  42

  Een goed voorstelbaar verhaal

  awdbdbwdbdwzcw

  Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
  TOELICHTING
  Prestatieladder.png

  Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

  Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

  Inhoudelijke resultaten

  De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

  • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
  • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


  Prestaties in het beleidsproces

  Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?

  

Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

  Samenwerkingsprestaties

  Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


  Tips

  1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
  2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
  3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

  Verlenen andere organisaties subsidie?

  Ja, namelijk:
  • Henk's testemporium
  • henks testemporium 2

  Totaalbedrag inleg

  € 10000

  Kosten en baten: begroting en realisatie
  Begroot:

  kjwgavjywg test

  Feitelijk:

  ouwhcaigcwjyb test

  Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


  Kosten (inbreng financiële middelen)

  Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

  Lopend jaar (2020)

  Financiële middelen Begroot 2020 Feitelijk 2020 Begroot 2021
  jhcvwajklh 1000 1000 € 900
  TOTAAL € 1.000 € 1.000 € 900

  Voorgaand jaar (2019)

  Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

  Twee jaar terug (2018)

  Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

  Baten

  Lopend jaar (2020)

  Categorie opbrengsten Begroot 2020 Feitelijk 2020 Begroot 2021
  wlkhjacvbakswj 1000 0 € 900
  TOTAAL € 1.000 € 0 € 900

  Voorgaand jaar (2019)

  Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

  Twee jaar terug (2018)

  Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

  Inbreng overige middelen

  Categorie
  Gunstige Huurafspraken: Financiële waarde: € 1000
  Ter beschikking stellen van ruimten, material of capaciteit: Financiële waarde: € 1000
  Bijdrage in kosten voor beheer en onderhoud van gebouwen en/of terrein: Financiële waarde: € 1000
  khjvwgab wiygbvjawbckjaywub
  Financiële waarde: € 1000

  Financiële resultaten

  Lopend jaar (2020)

  Categorie Begroot 2020 Feitelijk 2020 Begroot 2021
  kjyh gwajg 277 279 € 2786
  TOTAAL € 277 € 279 € 2.786

  Voorgaand jaar (2019)

  Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

  Twee jaar terug (2018)

  Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

  Vreemd vermogen

  Lopend jaar (2020)

  Categorie Begroot 2020 Feitelijk 2020 Begroot 2021
  cujyawggfdgfdg 100 28 € 523
  TOTAAL € 100 € 28 € 523

  Voorgaand jaar (2019)

  Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

  Twee jaar terug (2018)

  Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

  Eigen vermogen

  Lopend jaar (2020)

  Categorie Begroot 2020 Feitelijk 2020 Begroot 2021
  whjkgcagayjwgfgfgf 155 113 € 242
  TOTAAL € 155 € 113 € 242

  Voorgaand jaar (2019)

  Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

  Twee jaar terug (2018)

  Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
  Feitelijke resultaten van de samenwerking

  Inhoud

  dgvwevbaw

  Proces

  dvwadvawdv

  Samenwerking

  wadvasxvwdb

  Kern

  wdbawedbnsdbw

  Kansen en risico's

  Risico's
  TOELICHTING

  Aard van de risico's

  Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

  • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
  • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
  • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
  • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
  • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

  Impact

  Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

  Risico = Kans X Impact

  Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

  Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
  ⧼Aard van de risicos⧽ 75% (waarschijnlijk) Laag ... Andere aard kiezen. Volledig afgedekt
  Strategische kansen die de samenwerking biedt
  TOELICHTING

  • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
  • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
  • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
  • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

  Verbinden van andere samenwerkingspartners.

  Governance van de samenwerking

  Vertegenwoordiging in bestuursorganen
  Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


  Algemeen Bestuur (AB) a b c d
  Zeggenschap
  Orgaan
  Aantal stemmen voor de gemeente
  Totaal aantal
  Eventuele toelichting
  TOELICHTING

  Denk bijvoorbeeld aan:

  • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
  • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
  • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
  • Een combinatie van bovenstaande.
  • Of iets anders....
  Raad van Advies (RvA)
  3
  4
  test
  Rol-, taak- en bevoegdheidsverdeling
  TOELICHTING

  Wie doet wat? In een samenwerking kunnen allerlei rollen en taken verdeeld worden. Er zijn bijvoorbeeld financiers, uitvoerders, kennisleveranciers, een regisseur et cetera.

  Bij een Centrumgemeenteconstructie kunnen deelnemende gemeenten allerlei taken onder brengen bij de centrumgemeente, die in opdracht van de andere gemeenten deze taken uitvoert. Daartoe verlenen de deelnemende gemeenten mandaat aan de centrumgemeente.

  test test

  Afspraken, procedures en instrumenten
  TOELICHTING

  Denk aan:

  • Tussentijdse evaluatie en monitoring.
  • Organiseren van werkbezoeken
  • Aanstellen van rapporteurs binnen de raad voor deze samenwerking.
  • Aanstellen van een bestuurlijke regisseur in het college.
  • Organiseren van gezamenlijke invloed pogingen met raden van andere gemeenten – zoals bij het afstemmen van zienswijzen.
  • Borging van de gemeentelijke eigenaarspositie.
  • Afspraken over informatievoorziening.
  • Onafhankelijk toezicht

  Toezichtarrangement: BASIS
  afspraaktest

  Proces

  Wie beslist over subsidie?

  Raad

  Procesbalk

  Raad

  15 apr 2020
  yrdy
  Derde kwartaal van 2020
  test

  College

  30 apr 2020
  test 2
  Overige relevante ontwikkelingen

  er is net een testpagina aangemaakt

  Bibliotheek

  Relevante documenten