Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN)

From Dashboard samenwerking Wijchen

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Bedrijfsvoering en facilitaire zaken, Verkeer en Vervoer, Zorg en welzijn
 • Doelgroepenvervoer
Aard van de samenwerking
 • Gezamenlijke beleidsuitvoering
Belangrijk voor wie?
 • College: bestuurlijk belangrijk
Belangrijk waarom?
 • Samenwerking biedt grote kansen.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

Het realiseren van een kwalitatief goede uitvoering van het doelgroepenvervoer met AVAN door de regiecentrale en vervoerders met een goede sturing en (financiële) beheersing van de uitvoering van het vervoer.

Feitelijke resultaten

Er is een kwalitatief goed vervoerssysteem neergezet waarvan inwoners met beperkingen gebruik kunnen maken. Deelnemende gemeenten werken constructief samen met de Vervoersorganisatie om de doelen te berieken.

Motieven

Belangrijkste motieven:
Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Aan motief beantwoord?

Doel van de BVO AVAN is komen tot een kwalitatief goede uitvoering van het vraagafhankelijke en routevervoer met AVAN door de regiecentrale en vervoerders. Uit een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek medio 2017 blijkt dat reizigers tevreden zijn over de kwaliteit van AVAN en beoordeelden de kwaliteit onlangs met een 7,3. Met name de afhandeling van klachten scoorde laag. Inmiddels is de procedure van inname en afhandeling van klachten sterk verbeterd. Wat de sturing en (financiële) beheersing van uitvoering betreft kan er nog veel verbeterd worden. Op dit punt wordt nog niet beantwoord aan het motief van samenwerking.

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: De kosten van het vraagafhankelijke vervoer zijn in 2017 begroot op basis van het aantal ritten Stadsregiotaxi in 2015. De vervoerskosten zijn gebaseerd op aannames (inzeturen en de verdeling per basispunt) en de aangeboden tarieven. Voor het jaar 2018 is de begroting gebaseerd op ervaringscijfers van het werkelijk gereden vervoer 2017. Dit geeft een realistischer beeld van de te verwachten kosten.
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Feitelijke kosten: In de praktijk blijken de vervoerskosten van AVAN substantieel hoger te liggen dan de vervoerskosten vóór de invoering van AVAN. De BVO heeft een onderzoek ingesteld om helderheid te krijgen over de oorzaken die de kostentoename verklaren. De voornaamste oorzaken zijn:

- De (provinciale) subsidie in de huidige subsidie is lager dan onder de Stadsregio; - De ontwikkelingen in de markt leiden tot een kostenstijging van ca. 15%; - De andere inkooptechniek, door de inkoop van uren en kilometers in plaats van zones;

- De achteraf gebleken onjuiste aannames bij de aanbesteding.
Samenwerkingspartners

Gelderland, Gem. Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar,

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 2 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig.

Governance regime

Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een bedrijfsvoeringsorganisatie. BBV-categorie: Gemeenschappelijke regeling.

Proces

Raad

28 mei 2019
Raadsvergadering vaststelling zienswijze op concept begroting 2020 en gewijzigde begroting 2019 BVO DRAN.

College

14 mei 2019


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Arnhem
Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem
Website
https://www.vervoersorganisatie.nl/
Accounthouders
Lies Beekmans (Gemeente Wijchen)
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen
afkorting: BVO DRAN
Beschrijving

De negentien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland werken samen aan het regionale doelgroepenvervoer. Hiervoor is de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen opgericht. De vervoersorganisatie brengt de belangen van de deelnemers samen op het gebied van aanvullend vervoer. Samen werken we aan het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken vervoersysteem. Dit vervoer rijdt per 1 september 2016 onder de naam Avan. Het houdt rekening met de mogelijkheden van de reizigers en hun sociale netwerk. En het bedient ook het buitengebied en de kleine kernen, met optimale aansluiting op het reguliere openbaar vervoer.

Logo
Onderwerpen
 • Bedrijfsvoering en facilitaire zaken
 • Verkeer en Vervoer
 • Zorg en welzijn
 • Doelgroepenvervoer
Raadsprogrammaʼs
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Samenwerking biedt grote kansen.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • College: bestuurlijk belangrijk
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Regionaal

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar,
Provincies: Gelderland
Aard van de samenwerking
Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

⧼Motief ambitieniveau⧽

 • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

⧼Motief efficientie⧽

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren

⧼Motief uitbesteding⧽

 • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent

Motieven (eigen formulering)

De vervoersorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer een optimale aansluiting heeft op het openbaar-vervoer-netwerk.

Aan motief beantwoord?

Doel van de BVO AVAN is komen tot een kwalitatief goede uitvoering van het vraagafhankelijke en routevervoer met AVAN door de regiecentrale en vervoerders. Uit een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek medio 2017 blijkt dat reizigers tevreden zijn over de kwaliteit van AVAN en beoordeelden de kwaliteit onlangs met een 7,3. Met name de afhandeling van klachten scoorde laag. Inmiddels is de procedure van inname en afhandeling van klachten sterk verbeterd. Wat de sturing en (financiële) beheersing van uitvoering betreft kan er nog veel verbeterd worden. Op dit punt wordt nog niet beantwoord aan het motief van samenwerking.

Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Er is een kwalitatief goed vervoerssysteem neergezet waarvan inwoners met beperkingen gebruik kunnen maken.

Proces

De start van AVAN per september 2016 was een belangrijke mijlpaal.

Samenwerking

Het realiseren van een kwalitatief goede uitvoering van het doelgroepenvervoer met AVAN door de regiecentrale en vervoerders met een goede sturing en (financiële) beheersing van de uitvoering van het vervoer. Voor het uitvoeren van de taak aanvullend vervoer is de vervoersorganisatie (BVO DRAN) een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie Gelderland. In deze overeenkomst komen de provincie Gelderland en de vervoersorganisatie overeen dat de vervoersorganisatie de taak van het aanvullend vervoer (basismobiliteit) uitvoert voor de provincie Gelderland.

Kern (maximaal 500 tekens)

Het realiseren van een kwalitatief goede uitvoering van het doelgroepenvervoer met AVAN door de regiecentrale en vervoerders met een goede sturing en (financiële) beheersing van de uitvoering van het vervoer.

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
TOELICHTING
Evalueerbaar formuleren.png

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

 1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
 2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
 3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
 4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
 5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
 6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
 7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
 8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een veelzeggend beeld

Foto avan.jpg

Een getal dat de kern raakt

Medio 2017 beoordeelden reizigers van AVAN de kwaliteit van AVAN met een 7,3.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

De kosten van het vraagafhankelijke vervoer zijn in 2017 begroot op basis van het aantal ritten Stadsregiotaxi in 2015. De vervoerskosten zijn gebaseerd op aannames (inzeturen en de verdeling per basispunt) en de aangeboden tarieven. Voor het jaar 2018 is de begroting gebaseerd op ervaringscijfers van het werkelijk gereden vervoer 2017. Dit geeft een realistischer beeld van de te verwachten kosten.

Feitelijk:

In de praktijk blijken de vervoerskosten van AVAN substantieel hoger te liggen dan de vervoerskosten vóór de invoering van AVAN. De BVO heeft een onderzoek ingesteld om helderheid te krijgen over de oorzaken die de kostentoename verklaren. De voornaamste oorzaken zijn: - De (provinciale) subsidie in de huidige subsidie is lager dan onder de Stadsregio; - De ontwikkelingen in de markt leiden tot een kostenstijging van ca. 15%; - De andere inkooptechniek, door de inkoop van uren en kilometers in plaats van zones; - De achteraf gebleken onjuiste aannames bij de aanbesteding.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2018)

Financiële middelen Begroot 2018 Feitelijk 2018 Begroot 2019
Vraagafhankelijk vervoer en regie 361.240 € 409.092
Overhead 24.522 € 24.205
TOTAAL € 385.762 € 433.297

Voorgaand jaar (2017)

Financiële middelen Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
Overhead 26.566 ... 24.522
Vraagafhankelijk vervoer en regie 148.417 ... 361.240
TOTAAL € 174.983 First argument to "number_format" must be a number. € 385.762

Twee jaar terug (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel


Financiële resultaten

Lopend jaar (2018)

Categorie Begroot 2018 Feitelijk 2018 Begroot 2019
Lasten 20.271.512 € 20.630.077
TOTAAL € 20.271.512 € 20.630.077

Voorgaand jaar (2017)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel


Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Er is een kwalitatief goed vervoerssysteem neergezet waarvan inwoners met beperkingen gebruik kunnen maken.

Proces

De start van AVAN per september 2016 was een belangrijke mijlpaal. In de aanloop daar naartoe is de regiecentrale aanbesteed en operationeel geworden. Het vervoerssysteem is onder grote tijdsdruk en met beperkte bezetting gerealiseerd.

Samenwerking

De start van AVAN is roerig geweest. Door tegengestelde belangen van de deelnemers is de samenwerking soms moeizaam verlopen. Inmiddels is er meer helderheid over de verdeling van de totale kosten en wordt verwacht dat de samenwerking soepeler zal verlopen.

Kern

Er is een kwalitatief goed vervoerssysteem neergezet waarvan inwoners met beperkingen gebruik kunnen maken. Deelnemende gemeenten werken constructief samen met de Vervoersorganisatie om de doelen te berieken.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting

De totale vervoerskosten worden via een verdeelsleutel verdeeld over de deelnemende gemeenten.

Verdeelsleutel

Voor de verdeling van de totale vervoerskosten van Avan over de deelnemende gemeenten is bij de start een bepaalde verdeelsleutel afgesproken. Deze verdeelsleutel leidde bij de toerekening van het routevervoer (leerlingen- en dagbestedingsvervoer) en het vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer) tot onverklaarbare verschillen ten opzichte van de situatie voor de start van Avan. De verdeelsleutel is daarom opnieuw bezien. Voor de begroting 2018 en 2019 wordt gebruik gemaakt van de nieuwe verdeelsleutel voor de verdeling van de vervoerskosten over de deelnemende gemeenten. Door het toepassen van de nieuwe verdeelsleutel ontstaan er voor –en nadeelgemeenten. Naar aanleiding daarvan is afgesproken om een solidariteitsfonds in te stellen waarbij de voordeelgemeenten de nadeelgemeenten in een afbouwend scenario compenseren over een periode van 3 jaren.

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Kansen en risico's

Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

 • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
 • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
 • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
 • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
 • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Financieel risico 50% (mogelijk) Middel ... De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een ‘open einde’ systematiek.

Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een gemeente meer inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor de partijen die vervoer inbrengen.Door periodiek inzicht te hebben in het volume van het aantal ritten worden de gevolgen van verwachtte toenames van ritten tijdig gecommuniceerd met de gemeenten en provincie Gelderland. De gemeenten streven daarbij naar het versterken van eigen kracht van de reiziger en een toename van het gebruik van algemene voorzieningen, in combinatie met een afname van het doelgroepenvervoer. Bijvoorbeeld stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer (door o.a. maatjesprojecten) en de inzet van vrijwilligers. Daarnaast stuurt de regiecentrale op efficiency. Bijvoorbeeld door het afstemmen van verschillende vervoersvormen en slim koppelen van verschillende vervoersstromen.

Gedeeltelijk afgedekt
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

 • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
 • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
 • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
 • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

Realisatie van politiek-bestuurlijke ambities of prioriteiten. Leggen van koppelingen met andere samenwerkingsverbanden (OV concessie) Realiseren van synergie.

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een bedrijfsvoeringsorganisatie

TOELICHTING

Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

 • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
 • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
 • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
 • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
 • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

Samenwerken via een subsidierelatie

Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

 • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
 • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
.
Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
TOELICHTING

Delegatie

Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

Mandaat

Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

 • Financiële beheersing doelgroepenvervoer
 • Uitvoering ondersteunende taken voor doelgroepenvervoer
 • Uitvoeren doelgroepenvervoer
Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


Algemeen Bestuur (AB) P.L.J. Loermans, T.T.M. Burgers (plv.)
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
TOELICHTING

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
 • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
 • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
 • Een combinatie van bovenstaande.
 • Of iets anders....
Algemeen Bestuur (AB)
1
18
Er wordt gestemd met gewone meerderheid, behalve als van te voren een aanvraag is gedaan om per absolute meerderheid te stemmen.
Rol-, taak- en bevoegdheidsverdeling
TOELICHTING

Wie doet wat? In een samenwerking kunnen allerlei rollen en taken verdeeld worden. Er zijn bijvoorbeeld financiers, uitvoerders, kennisleveranciers, een regisseur et cetera.

Bij een Centrumgemeenteconstructie kunnen deelnemende gemeenten allerlei taken onder brengen bij de centrumgemeente, die in opdracht van de andere gemeenten deze taken uitvoert. Daartoe verlenen de deelnemende gemeenten mandaat aan de centrumgemeente.

De deelnemende gemeenten wijzen uit hun midden elk één lid voor het Bestuur aan. Het Bestuur heeft de bevoegdheden die nodig zijn voor de uitoefening van de taken. Het Bestuur kan haar bevoegdheden mandateren c.q. volmacht verlenen aan het hoofd van de DRAN. Het Bestuur heeft de bevoegdheid tot het aanstellen, tewerkstellen, het schorsen en ontslaan van het hoofd van de DRAN. Het hoofd fungeert tevens als secretaris voor het Bestuur. Het hoofd staat het Bestuur en de voorzitter bij de uitoefening van hun taak met raad en daad terzijde. Het hoofd heeft in de vergadering van het Bestuur een adviserende stem. De dagelijkse leiding van de DRAN berust bij het hoofd. Het hoofd is voor zijn handelen verantwoording verschuldigd aan het Bestuur. Het Bestuur regelt de vervanging van het hoofd.

Afspraken, procedures en instrumenten
TOELICHTING

Denk aan:

 • Tussentijdse evaluatie en monitoring.
 • Organiseren van werkbezoeken
 • Aanstellen van rapporteurs binnen de raad voor deze samenwerking.
 • Aanstellen van een bestuurlijke regisseur in het college.
 • Organiseren van gezamenlijke invloed pogingen met raden van andere gemeenten – zoals bij het afstemmen van zienswijzen.
 • Borging van de gemeentelijke eigenaarspositie.
 • Afspraken over informatievoorziening.
 • Onafhankelijk toezicht

Toezichtarrangement: BASIS+
aanvullende afspraken, procedures en instrumenten

Mogelijkheden en (financiële) consequenties voor beëindiging of uittreding

Een deelnemende gemeente kan niet eerder dan vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de BVO uittreden voor het geheel of met betrekking tot een doelgroep uit het vervoerssysteem door een daartoe strekkend besluit van die deelnemer. Als een deelnemer uit wil treden, zal het Bestuur op basis van een sociaal plan personeel aan deze deelnemer toewijzen. De uittreding kan op twee manier plaatsvinden: a. gedurende de looptijd van het contract met de regiecentrale met inachtneming van een termijn van aanzegging van het besluit aan de andere deelnemers van minimaal één jaar, met ingang van 1 januari van het opvolgende jaar. b. bij afloop van de looptijd van het contract met de regiecentrale met inachtneming van een termijn van aanzegging van het besluit aan de andere deelenmers van minimaal 15 maanden voordat het contract met de regiecentrale afloopt. Een uittredingsplan wordt vastgesteld als ten minste tweederde van de deelnemers waaronder de uittredende deelnemer, daartoe besluit. Bij uittreding gedurende de looptijd van het contract zullen de financiële gevolgen van de uittreding voor rekening van de uittredende deelnemer komen. Bij een uittreding na afloop van de looptijd van het contract zullen de alleen de directe kosten voor rekening van de uittredende deelnemer komen.

Proces

Procesbalk

Raad

28 mei 2019
Raadsvergadering vaststelling zienswijze op concept begroting 2020 en gewijzigde begroting 2019 BVO DRAN.

College

14 mei 2019
Overige relevante ontwikkelingen

Het algemeen bestuur vergadert 2x per jaar, vergaderingen zijn besloten, besluiten zijn openbaar. Er wordt halfjaarlijks gerapporteerd over de werkzaamheden van de BVO DRAN. De kosten voor het vervoer van mensen met een beperking stijgen aanzienlijk. In de loop van 2018 worden er voorstellen aan het college voorgelegd om de kosten te verminderen. Indien hierdoor de Verordening Wmo en Jeugd aangepast dient te worden, wordt de raad betrokken.

Bibliotheek

Relevante documenten
Bestand beschikbaar ( downloaden)
Begroting 2018-2019 BVO DRAN
Bestand beschikbaar ( downloaden)
Ontwerp Begroting 2019 en 2020


<ul><li>Property "Openbaar belang" (as page type) with input value "Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten: Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening.Efficiënter werken: Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren.Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan: Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent.De vervoersorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer een optimale aansluiting heeft op het openbaar-vervoer-netwerk..De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelenStrategische kansen:Realisatie van politiek-bestuurlijke ambities of prioriteiten.Leggen van koppelingen met andere samenwerkingsverbanden (OV concessie)Realiseren van synergie." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "Bestuurlijk belang" (as page type) with input value "Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: P.L.J. Loermans, T.T.M. Burgers (plv.). Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 18 - Er wordt gestemd met gewone meerderheid, behalve als van te voren een aanvraag is gedaan om per absolute meerderheid te stemmen.)." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li></ul>