Bijsterhuizen

From Dashboard samenwerking Wijchen

Bijsterhuizen
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Economie, Financiën, Ruimtelijke Ordening
 • Bedrijventerrein
Aard van de samenwerking
 • Gezamenlijke beleidsuitvoering
Belangrijk voor wie?
 • College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie
Belangrijk waarom?
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

ontwikkelen bedrijventerrein en benutten schaalvoordelen

Feitelijke resultaten

beoogd resultaat behaald

Motieven

Belangrijkste motieven:
Efficiënter werken

Aan motief beantwoord?

Bijna alle bouwkavels op Bijsterhuizen zijn uitgegeven, de opbrengsen hiervan werden verdeeld tussen Wijchen en Nijmegen. Aan het motief is daarmee voldaan.

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: In de begroting van de GR Bijsterhuizen wordt voor de komende jaren de opbrengsten van de verkoop van kavels opgenomen en de kosten die deze verkoop met zich mee brengen zoals bijvoorbeeld het bouwrijpmaken.
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Feitelijke kosten: in de realisatie (jaarrekening) zijn de werkelijke verkopen en kosten opgenomen.
Samenwerkingspartners

Gem. Wijchen, Gem. nijmegen

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 50 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig.

Governance regime

Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een gemeenschappelijk openbaar lichaam. BBV-categorie: Gemeenschappelijke regeling.

Proces

Raad

eerste kwartaal, 2018
Ontwerpbegroting wordt toegezonden door GR Bijsterhuizen. Jaarrekening wordt toegezonden door GR Bijsterhuizen.
tweede kwartaal, 2018
Raad stelt een zienswijze op de ontwerpbegroting vast (uiterlijk 2 maanden na ontvangst ontwerpbegroting en jaarrekening).

College

tweede kwartaal, 2018
Zienswijze op de ontwerpbegroting en jaarrekening voorleggen aan de raad.


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Nijmegen
Correspondentieadres
Bijsterhuizen 1217
6546 AV Wijchen
Accounthouders
Angelique van Heumen
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam

Bijsterhuizen

Beschrijving

De gemeenschappelijke regeling van de gemeente Wijchen en de gemeente Nijmegen voor de ontwikkeling en verkoop van bedrijventerrein Bijsterhuizen.

Onderwerpen
 • Economie
 • Financiën
 • Ruimtelijke Ordening
 • Bedrijventerrein
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • College: bestuurlijk belangrijk
 • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Regionaal

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Wijchen, nijmegen
Aard van de samenwerking
Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

⧼Motief efficientie⧽

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren

Aan motief beantwoord?

Bijna alle bouwkavels op Bijsterhuizen zijn uitgegeven, de opbrengsen hiervan werden verdeeld tussen Wijchen en Nijmegen. Aan het motief is daarmee voldaan.

Belangrijkste motieven: Efficiënter werken
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Ontwikkelen bedrijventerrein

Proces

Ontwikkelen terrein Verkoop kavels

Samenwerking

Schaalvoordelen

Kern (maximaal 500 tekens)

ontwikkelen bedrijventerrein en benutten schaalvoordelen

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
TOELICHTING
Evalueerbaar formuleren.png

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

 1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
 2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
 3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
 4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
 5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
 6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
 7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
 8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een goed voorstelbaar verhaal

verkoop kavels wordt gerealiseerd

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

In de begroting van de GR Bijsterhuizen wordt voor de komende jaren de opbrengsten van de verkoop van kavels opgenomen en de kosten die deze verkoop met zich mee brengen zoals bijvoorbeeld het bouwrijpmaken.

Feitelijk:

in de realisatie (jaarrekening) zijn de werkelijke verkopen en kosten opgenomen.

Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

beoogd resultaat behaald

Proces

beoogd resultaat behaald

Samenwerking

beoogd resultaat behaald

Kern

beoogd resultaat behaald

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

...

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een gemeenschappelijk openbaar lichaam

TOELICHTING

Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

 • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
 • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
 • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
 • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
 • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

Samenwerken via een subsidierelatie

Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

 • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
 • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
.
Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
TOELICHTING

Delegatie

Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

Mandaat

Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

Taken:

 • het afstemmen van en het doen van aanbevelingen met betrekking tot het door de afzonderlijke deelnemende gemeenten te voeren ruimtelijk, economisch en milieubeleid in relatie tot de ontwikkeling en realisatie van het bedrijventerrein.
 • het verwerven van alle voor het bedrijventerrein benodigde en daarvoor in aanmerking komende gronden
 • het (doen) aanleggen van alle ten behoeve van het bedrijventerrein benodigde voorzieningen van openbaar nut, inclusief de met deze aanleg verbandhoudende nazorg, waartoe in ieder geval worden gerekend het verrichten van alle werkzaamheden gericht op het bouwrijp maken van het bedrijventerrein.
 • het ontwikkelen en toepassen van een kostenverhaalinstrumentarium, gericht op het (doen) verkrijgen van een evenredige bijdrage in de door het samenwerkingsverband te maken kosten in verband met de aanleg van voorzieningen van openbaar nut ten aanzien van onroerende zaken, die als gevolg van deze voorzieningen (beter) geschikt zijn geworden voor bebouwing of anderszins zijn gebaat. Tot deze taak behoort tevens de afstemming met het door de deelnemende gemeenten te voeren aanvullende fiscale kostenverhaalbeleid.
 • het ontwikkelen van een slagvaardig promotie- en acquisitiebeleid met betrekking tot de uitgifte van bouwkavels en de daarmee verband houdende vestiging van bedrijven.
 • het uitgeven van bouwkavels ten behoeve van de vestiging van bedrijven.
 • het afstemmen en stimuleren van het door de deelnemende gemeenten, ieder waar het hun grondgebied betreft, zelfstandig te voeren beheer met betrekking tot de instandhouding van de hoogwaardige kwaliteit van het bedrijventerrein.
 • het op bedrijfsmatige basis (mede-)ontwikkelen en/of (mede-)exploiteren van gebouwen, bouwwerken en andere opstallen binnen het bedrijventerrein.


Bevoegdheden:

 • Voor zover hiervan niet in deze regeling is afgeweken, en onverminderd het bepaalde in artikel 30 van de wet, komen aan de bestuursorganen van het samenwerkingsverband ter uitvoering van de in artikel 5 van deze regeling genoemde taken de bevoegdheden toe, die aan de bestuursorganen van beide deelnemende gemeenten behoren.
 • Het samenwerkingsverband is bevoegd tot het oprichten van of het deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve of andere verenigingen, danwel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelneming.
 • Het samenwerkingsverband is bevoegd tot het heffen van rechten, zoals bedoeld in artikel 219, eerste lid, van de Gemeentewet en tot het heffen van rechten waarvan heffing krachtens bijzondere wetten geschiedt zulks met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald.
 • Het samenwerkingsverband is bevoegd algemeen verbindende voorschriften vast te stellen ter uitvoering van de in artikel 5 van deze regeling genoemde taken.
 • Het samenwerkingsverband is bevoegd, indien een onteigening in het belang van de ruimtelijke ordening en van de volkshuisvesting hiertoe aanleiding geeft, de Kroon te verzoeken tot onteigening over te gaan ten name van het samenwerkingsverband.
 • Het samenwerkingsverband is bevoegd tot het aanstellen van personeel en het aangaan van detacheringsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht zoals bedoeld in artikel 28 van deze regeling, zulks met inachtneming van hetgeen in hoofdstuk 9 van deze regeling is bepaald.
Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


Algemeen Bestuur (AB) J.Th.C.M. Verheijen (vz.) P.L.J. Loermans, N.G. Derks, G.W.R. Gerrits (plv.) Jan Dekkers (secr.)


Dagelijks Bestuur (DB) J.Th.C.M. Verheijen (vz.) Jan Dekkers (secr.)
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
TOELICHTING

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
 • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
 • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
 • Een combinatie van bovenstaande.
 • Of iets anders....
Algemeen Bestuur (AB)
6
12
Elk lid heeft twee stemmen.
Dagelijks Bestuur (DB)
2
5
De gemeente die NIET de voorzitter levert heeft één stem extra.
Afspraken, procedures en instrumenten
TOELICHTING

Denk aan:

 • Tussentijdse evaluatie en monitoring.
 • Organiseren van werkbezoeken
 • Aanstellen van rapporteurs binnen de raad voor deze samenwerking.
 • Aanstellen van een bestuurlijke regisseur in het college.
 • Organiseren van gezamenlijke invloed pogingen met raden van andere gemeenten – zoals bij het afstemmen van zienswijzen.
 • Borging van de gemeentelijke eigenaarspositie.
 • Afspraken over informatievoorziening.
 • Onafhankelijk toezicht

Toezichtarrangement: BASIS-

Proces

Procesbalk

Raad

eerste kwartaal van 2018
Ontwerpbegroting wordt toegezonden door GR Bijsterhuizen. Jaarrekening wordt toegezonden door GR Bijsterhuizen.
tweede kwartaal van 2018
Raad stelt een zienswijze op de ontwerpbegroting vast (uiterlijk 2 maanden na ontvangst ontwerpbegroting en jaarrekening).

College

tweede kwartaal van 2018
Zienswijze op de ontwerpbegroting en jaarrekening voorleggen aan de raad.

Bibliotheek

Relevante documenten


<ul><li>Property "Openbaar belang" (as page type) with input value "Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken: Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren.De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werkenStrategische kansen:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "Bestuurlijk belang" (as page type) with input value "Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: J.Th.C.M. Verheijen (vz.) - Wethouders: P.L.J. Loermans, N.G. Derks, G.W.R. Gerrits (plv.) - Ambtelijk: Jan Dekkers (secr.)Dagelijks Bestuur (DB) - Burgemeester: J.Th.C.M. Verheijen (vz.) - Ambtelijk: Jan Dekkers (secr.). Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 6 - van totaal aantal: 12 - Elk lid heeft twee stemmen.);Dagelijks Bestuur (DB) (aantal stemmen voor de gemeente: 2 - van totaal aantal: 5 - De gemeente die NIET de voorzitter levert heeft één stem extra.)." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li></ul>