Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)

From Dashboard samenwerking Wijchen

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Landbouw, Milieubeheer en afvalverwerking, Natuur, Wonen en leefomgeving, Duurzaamheid en energie
Aard van de samenwerking
 • Beleidsafstemming, Gezamenlijke beleidsuitvoering
Belangrijk voor wie?
 • Ambtelijke organisatie
Belangrijk waarom?
 • Samenwerking biedt grote kansen.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen voert sinds 2013 de verplichte basistaken voor de deelnemende gemeenten (Berg en Dal, Heumen, Beuningen, Druten, Nijmegen en Wijchen en de provincie Gelderland) op het vlak van Vergunningverlening Toezicht en Handhaving van de activiteit milieu uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Feitelijke resultaten
Motieven

Belangrijkste motieven:
Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Aan motief beantwoord?
Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: De begrote kosten zijn op basis van een opgesteld werkplan met geplande werkzaamheden op basis van het voorgaande jaar.
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Feitelijke kosten: De realisatie is op basis van de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden.
Samenwerkingspartners

Gelderland, Gem. Berg en Dal, Gem. Beuningen, Gem. Druten, Gem. Heumen, Gem. Nijmegen, Gem. Wijchen

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 4 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig.

Governance regime

Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een gemeenschappelijk openbaar lichaam. BBV-categorie: Gemeenschappelijke regeling.

Proces

Raad

31 mei 2018
jaarrekening 2017 en begroting 2019
28 mei 2019
jaarrekening 2018 en begroting 2020

College

15 mei 2018
jaarrekening 2017 en begroting 2019
14 mei 2019
jaarrekening 2018 en begroting 2020


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Nijmegen
Bezoekadres
Tweede Walstraat 14
6511 LV Nijmegen
Correspondentieadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen
Website
www.odregionijmegen.nl
Accounthouders
Lea Houben
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
afkorting: ODRN
Beschrijving

De ODRN houdt met Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) op het terrein van Milieuwetgeving een vinger aan de pols bij bedrijven in de gemeente Wijchen. Daarnaast biedt zij advies aan iedereen die zijn persoonlijke wensen – als bewoner of ondernemer – daarin wil realiseren. De ODRN doet dit namens de gemeentes Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, en Wijchen en als laatste opdrachtgever: de Provincie Gelderland. Het motto dat zij daarbij hanteert is: omgevingsbewust samenwerken aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Logo
Onderwerpen
 • Duurzaamheid en energie
 • Landbouw
 • Milieubeheer en afvalverwerking
 • Natuur
 • Wonen en leefomgeving
Raadsprogrammaʼs
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Samenwerking biedt grote kansen.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Regionaal

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Wijchen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen
Provincies: Gelderland
Aard van de samenwerking
Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

⧼Motief ambitieniveau⧽

 • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

⧼Motief efficientie⧽

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren

⧼Motief organisatorisch⧽

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.


Samenwerking

nieuw bestuur ODRN 5 juli 2018 wijziging Gr statuten 21-12-2018 algemeen mandaatregister 13-12-2018

Kern (maximaal 500 tekens)

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen voert sinds 2013 de verplichte basistaken voor de deelnemende gemeenten (Berg en Dal, Heumen, Beuningen, Druten, Nijmegen en Wijchen en de provincie Gelderland) op het vlak van Vergunningverlening Toezicht en Handhaving van de activiteit milieu uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

De begrote kosten zijn op basis van een opgesteld werkplan met geplande werkzaamheden op basis van het voorgaande jaar.

Feitelijk:

De realisatie is op basis van de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2018)

Financiële middelen Begroot 2018 Feitelijk 2018 Begroot 2019
Vergunningen 150726 € 157056
Uitvoeren/Toezicht 293849 € 306191
Handhaven 11611 € 20142
Advisering 49081 € 43099
Projecten 4133 € 4306
TOTAAL € 509.400 € 530.794

Voorgaand jaar (2017)

Financiële middelen Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
Advisering ... 71.484 49.081
Handhaven ... 3.884 11.611
Projecten ... 40.680 4.133
Uitvoeren/Toezicht ... 248.764 293.849
Vergunningen ... 218.542 150.726
asbest- en bodemtaken 93.000 ... ...
totaal 419.500 ... ...
TOTAAL € 512.500 € 583.354 € 509.400

Twee jaar terug (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel


Financiële resultaten

Lopend jaar (2018)

Categorie Begroot 2018 Feitelijk 2018 Begroot 2019
totale bijdrage deelnemers 11.142.900 € 12.967.000
TOTAAL € 11.142.900 € 12.967.000

Voorgaand jaar (2017)

Categorie Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
totale bijdrage deelnemers 10.152.100 12.675.785 11.142.900
TOTAAL € 10.152.100 € 12.675.785 € 11.142.900

Twee jaar terug (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel


Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

In een werkplan worden de kosten geraamd op basis van de gegevens van het jaar ervoor.

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Kansen en risico's

Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

 • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
 • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
 • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
 • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
 • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
kostenuitzetting 50% (mogelijk) Middel ... in het vierde kwartaal minder controles uitvoeren dan geraamd en begroot

Hierdoor kan niet worden voldaan aan het handhavingsuitvoeringsprogramma.

Volledig afgedekt

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een gemeenschappelijk openbaar lichaam

TOELICHTING

Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

 • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
 • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
 • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
 • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
 • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

Samenwerken via een subsidierelatie

Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

 • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
 • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
.
Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
TOELICHTING

Delegatie

Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

Mandaat

Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

Basistaken

 • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in het kader van het omgevingsrecht
 • Coördinatie, advisering en ondersteuning in het kader van het omgevingsrecht
Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


Algemeen Bestuur (AB) P.L.J. Loermans
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
TOELICHTING

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
 • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
 • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
 • Een combinatie van bovenstaande.
 • Of iets anders....
Algemeen Bestuur (AB)
2
26
...
Afspraken, procedures en instrumenten
TOELICHTING

Denk aan:

 • Tussentijdse evaluatie en monitoring.
 • Organiseren van werkbezoeken
 • Aanstellen van rapporteurs binnen de raad voor deze samenwerking.
 • Aanstellen van een bestuurlijke regisseur in het college.
 • Organiseren van gezamenlijke invloed pogingen met raden van andere gemeenten – zoals bij het afstemmen van zienswijzen.
 • Borging van de gemeentelijke eigenaarspositie.
 • Afspraken over informatievoorziening.
 • Onafhankelijk toezicht

Toezichtarrangement: BASIS
Stemverdeling

 • Gemeente Beuningen 3
 • Gemeente Druten 2
 • Gemeente Groesbeek 5
 • Gemeente Heumen 2
 • Gemeente Nijmegen 8
 • Gemeente Wijchen 2
 • Provincie Gelderland 4

Proces

Procesbalk

Raad

28 mei 2019
jaarrekening 2018 en begroting 2020
31 mei 2018
jaarrekening 2017 en begroting 2019

College

14 mei 2019
jaarrekening 2018 en begroting 2020
15 mei 2018
jaarrekening 2017 en begroting 2019
Overige relevante ontwikkelingen

Omgevingswet

Bibliotheek

Relevante documenten


<ul><li>Property "Openbaar belang" (as page type) with input value "Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten: Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening.Efficiënter werken: Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren.Organisatorische voordelen: Professionaliseren van organisatie en/of bestuur.De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kanStrategische kansen:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "Bestuurlijk belang" (as page type) with input value "Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: P.L.J. Loermans. Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 2 - van totaal aantal: 26 )." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li></ul>