MEE Gelderse Poort (MEE)

From Dashboard samenwerking Wijchen

MEE Gelderse Poort (MEE)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

 • De gegevens worden momenteel nog bijgewerkt en zullen zo spoedig mogelijk online beschikbaar worden gemaakt. Zodra de laatste gegevens zijn gepubliceerd kunt u hier een export maken in Excelformaat.
 • Afdrukken


. . .

Proces

Raad

vierde kwartaal, 2019
Aanvraag 2020
derde kwartaal, 2019
informatie nota vast stelling 2018


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Arnhem
Bezoekadres
Meester D.U. Stikkerstraat 10
6842 CW Arnhem
Website
www.meegeldersepoort.nl
Accounthouders
Miranda Thijssen
Ruud Leeijen
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
MEE Gelderse Poort
afkorting: MEE
Beschrijving

Maatschappelijk werk en cliënt ondersteuning

Onderwerpen
 • Zorg en welzijn
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?


  (2) Voor wie is het vooral belangrijk?

   ‘Verbonden partij’
   ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
   (1) '

   “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

   (2) '

   “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

   Schaal van de samenwerking
   Samenwerkingspartners
   Aard van de samenwerking

   Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

   Aan dit onderdeel wordt momenteel gewerkt. De nieuwe of bijgewerkte gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.

   Kansen en risico's

   Governance van de samenwerking


   Vorm van de samenwerking
   Er is sprake van een stichting

   TOELICHTING

   Privaatrechtelijke samenwerkingsvormen

   • Naamloze en Besloten Vennootschappen zijn rechtspersonen. Deelnemers participeren door de inbreng van kapitaal en zijn daarmee aandeelhouders. Aandelen van een BV staan op naam en zijn niet verhandelbaar, aandelen van een NV zijn vrij verhandelbaar. De bestuursorganen zijn de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor belangrijke strategische beslissingen, het bestuur of de directie voor dagelijkse leiding. Er kan een Raad van Commissarissen zijn als de interne toezichthouder op het Bestuur/ Directie.
   • De Vennootschap onder firma is geen rechtspersoon en heeft geen organen zoals een bestuur of algemene vergadering van aandeelhouders. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor gemaakte schulden. Alle vennoten brengen iets in, kapitaal, arbeid of goederen. Een speciale vorm van de vof is de commanditaire vennootschap. Bij een cv wordt er onderscheid gemaakt tussen beherende vennoten die bevoegd zijn te handelen namens de vennootschap, en vennoten die slechts een financiële inbreng hebben. Deze laatste vennoten worden stille vennoten genoemd.
   • De stichting is een rechtspersoon en richt zich op realisatie van een (ideëel) doel. Winst mag niet uitgekeerd aan bestuurders of oprichters. Een stichting kent een bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Er is geen controlerend mechanisme in de vorm van een vergadering van aandeelhouders of leden (zoals een vereniging). Wel kan een raad van toezicht worden ingesteld.
   • Een vereniging is een rechtspersoon en kent minimaal een algemene ledenvergadering en een bestuur. Eventueel kan een raad van toezicht of raad van commissarissen worden ingesteld.
   • Een coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij zijn speciale verenigingen. In de praktijk komen grofweg drie typen voor: (1) Bedrijfscoöperatie, de leden zijn zelf ondernemer en laten de coöperatie centraal een aantal diensten verzorgen. (2) Productiecoöperatie, de leden zijn tevens werknemer van de coöperatie. (3) Consumentencoöperatie, de leden kopen, door de coöperatie, centraal ingekochte goederen van deze coöperatie en verdelen het behaalde voordeel.
   • Bij een contract kan je bijvoorbeeld denken aan een commerciële transactie in de vorm van een opdracht voor werken, levering of dienstverlening. De omschreven prestaties in een contract zijn over en weer afdwingbaar.
   .
   Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
   TOELICHTING

   Delegatie

   Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

   Mandaat

   Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

   Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

   De beoordeling tot toegang tot zorg en ondersteuning van Wmo en jeugd wet zijn gemandateerd naar deze het Swt waar deze organisatie deel van uit maakt

   Afspraken, procedures en instrumenten
   TOELICHTING

   Denk aan:

   • Tussentijdse evaluatie en monitoring.
   • Organiseren van werkbezoeken
   • Aanstellen van rapporteurs binnen de raad voor deze samenwerking.
   • Aanstellen van een bestuurlijke regisseur in het college.
   • Organiseren van gezamenlijke invloed pogingen met raden van andere gemeenten – zoals bij het afstemmen van zienswijzen.
   • Borging van de gemeentelijke eigenaarspositie.
   • Afspraken over informatievoorziening.
   • Onafhankelijk toezicht

   MEE Gelders poort is een van de bestuursleden van Rondom Wijchen.

   Mogelijkheden en (financiële) consequenties voor beëindiging of uittreding

   MEE Gelderse poort krijgt een jaarlijkse subsidie. Het voornemen is om de subsidie onder te brengen bij Rondom Wijchen.

   Proces

   Procesbalk

   Raad

   vierde kwartaal van 2019
   Aanvraag 2020
   derde kwartaal van 2019
   informatie nota vast stelling 2018
   Overige relevante ontwikkelingen

   MEE Gelderse poort is een onderdeel van Rondom Wijchen. Over de ontwikkelingen bij Rondom Wijchen wordt de raad drie keer per jaar geïnformeerd middels een monitor

   Bibliotheek

   Relevante documenten