Regionaal Bureau Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen (RBT KAN)

From Dashboard samenwerking Wijchen

Regionaal Bureau Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen (RBT KAN)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Toerisme, recreatie en evenementen
Aard van de samenwerking
 • Hoogte van de bijdrage aan de Stichting RBT KAN formeel vastleggen., Beleidsafstemming, Netwerk of platform
Belangrijk voor wie?
 • Ambtelijke organisatie, Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk
Belangrijk waarom?
 • Samenwerking biedt grote kansen.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

RBT KAN werkt samen met gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen. Naast gemeenten werkt RBT KAN samen met ca. 700 bedrijven uit de toeristisch-recreatieve sector. Het werkgebied van RBT KAN is opgedeeld in een aantal deelregio’s: Arnhem, Rijk van Nijmegen, Veluwezoom, Betuwe, Land van Maas en Waal, Gelderse Poort en De Liemers. Elke geografische deelregio heeft een overlegstructuur met RBT KAN. Hierbinnen vindt afstemming plaats over het toeristische marketingbeleid.

Feitelijke resultaten

SAMEN WERKEN AAN DE VRIJETIJDSECONOMIE LOONT! In de regio Arnhem Nijmegen waren de toeristische bestedingen waren in 2016 € 1,4 miljard en leverde daarmee voor ongeveer 25.000 directe (deeltijd)banen in de regio op.

Motieven

Belangrijkste motieven:
Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten

Aan motief beantwoord?

Ja. Door het bundelen van krachten kunnen we Wijchen toeristisch beter profileren dan alleen. Toerisme is een belangrijke sector voor de werkgelegenheid in Wijchen. Door intensief samen te werken met het RBT KAN zowel publiek als privaat in de regio, op het gebied van destinatiemarketing, kunnen we een groei van de vrijetijdseconomie bevorderen. Hierdoor stimuleren we de werkgelegenheid in deze sector en werken we aan het doel om van de regio een toeristische topbestemming te maken. Zelfstandig heeft Wijchen te weinig toeristische aantrekkingskracht op de nationale en internationale markt én te weinig marketingbudget. regionaal samen optrekken en vermarkten is noodzakelijk om de regio te positioneren in een sterk concurrerende omgeving.

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: De deelnemende gemeenten betalen in 2018 volgens de begroting aan de stichting RBT KAN € 1.641.800. De bijdrage is gebaseerd op een bedrag per inwoner. De bijdrage van Wijchen is in 2018 € 55k.
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Feitelijke kosten: In 2017 betaalden de gemeenten € 1.432.000 aan de stichting RBT KAN. In 2017 was de Wijchense bijdrage € 54k.
Samenwerkingspartners

Stichting Regionaal Bureau Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen, Gem. Berg en Dal, Gem. Beuningen, Gem. Heumen, Gem. Mook en Middelaar, Gem. Nijmegen, Gem. Wijchen

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 13 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig.

Governance regime

Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een centrumgemeenteconstructie. BBV-categorie: Gemeenschappelijke regeling.

Proces

Raad

1 jul 2018
Een gemeente kan besluiten om uit te treden indien haar bestuursorganen daartoe besluiten. de uittreding gaat in tenminste een half jaar nadat het besluit is genomen en wel per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.

College

1 jul 2018
Indien een gemeentebestuur wenst af te wijken van de hoogte van de jaarlijke bijdrage, maakt dit bestuur dit kenbaar aan de overige gemeentebesturen alsmede aan het bestuur van de stichting vóór 1 juli van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor de betreffende bijdrage verleend wordt.
15 okt 2018
het bestuur van de stichting levert aan het college de begroting en het activiteitenprogramma voor het komende boekjaar.
1 mei 2018
het bestuur van de stichting levert aan het college de jaarrekening en het activiteitenverslag van het afgelopen boekjaar.
1 jul 2018
het college kan zijn opvatting over de begroting en activiteitenprogramma (indien niet goedbevonden) kenbaar maken aan de stichting. Een afschrift hiervan gaat naar de centrumgemeente.
15 dec 2018
het college kan zijn opvatting (bezwaar) over de begroting en activiteitenprogramma kenbaar maken aan de stichting. Een afschrift hiervan gaat naar de centrumgemeente.


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Elst
Bezoekadres
Dorpsstraat 14
6661 EK Elst
Correspondentieadres
Postbus 156
6660 AD Elst
Website
https://www.rbtkan.nl/
Accounthouders
Rob Ribbink
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
Regionaal Bureau Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen
afkorting: RBT KAN
Beschrijving

RBT KAN werkt samen met 20 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen alsmede met de Duitse gemeente Kranenburg. Naast gemeenten werkt RBT KAN samen met ca. 700 bedrijven uit de toeristisch-recreatieve sector. Teneinde zo veel mogelijk recht te doen aan lokale en subregionale belangen is het werkgebied van RBT KAN opgedeeld in een aantal deelregio’s: Arnhem, Rijk van Nijmegen, Veluwezoom, Betuwe, Land van Maas en Waal, Gelderse Poort en De Liemers. Elke geografische deelregio heeft een overlegstructuur met RBT KAN. Binnen deze overlegstructuur vindt afstemming plaats over het toeristisch marketingbeleid. In de regio Arnhem Nijmegen zijn verschillende VVV’s waar bezoekers diensten en producten kunnen afnemen. De VVV’s in de regio Arnhem Nijmegen vervullen de toeristische informatiefunctie voor RBT KAN.

De Gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting RBT KAN regelt de financiële bijdrage die de deelnemende gemeenten in het Rijk van Nijmegen leveren aan de stichting teneinde het gezamenlijke belang van destinatiemarketing van het Rijk van Nijmegen te regelen.

Logo
Onderwerpen
 • Toerisme, recreatie en evenementen
Raadsprogrammaʼs
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Samenwerking biedt grote kansen.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • Raad: politiek belangrijk
 • College: bestuurlijk belangrijk
 • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft geen bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Regionaal, Internationaal (inclusief grensoverschrijdende samenwerking)

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Wijchen, Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar
Overige organisaties: Stichting Regionaal Bureau Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen
Aard van de samenwerking
Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
Netwerk of platform - Bij een netwerk of platform gaat het vooral om ontmoeting, kennisdeling en informatie-uitwisseling. Denk aan het uitwisselen van ideeën, zicht krijgen op actuele ontwikkelingen, elkaar (beter) leren kennen, verkennen van kansen en mogelijkheden.
Hoogte van de bijdrage aan de Stichting RBT KAN formeel vastleggen.

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

⧼Motief ambitieniveau⧽

 • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
 • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

⧼Motief efficientie⧽

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren

⧼Motief organisatorisch⧽

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur

Aan motief beantwoord?

Ja. Door het bundelen van krachten kunnen we Wijchen toeristisch beter profileren dan alleen. Toerisme is een belangrijke sector voor de werkgelegenheid in Wijchen. Door intensief samen te werken met het RBT KAN zowel publiek als privaat in de regio, op het gebied van destinatiemarketing, kunnen we een groei van de vrijetijdseconomie bevorderen. Hierdoor stimuleren we de werkgelegenheid in deze sector en werken we aan het doel om van de regio een toeristische topbestemming te maken. Zelfstandig heeft Wijchen te weinig toeristische aantrekkingskracht op de nationale en internationale markt én te weinig marketingbudget. regionaal samen optrekken en vermarkten is noodzakelijk om de regio te positioneren in een sterk concurrerende omgeving.

Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Door middel van vernieuwende marketing- en promotie-inspanningen meer bezoekers genereren die langer blijven, meer besteden, tot herhalingsbezoek overgaan en de regio aanbevelen aan vrienden en familie, om zo het toeristisch marktaandeel van de regio Arnhem Nijmegen in het algemeen en dat van de diverse deelgebieden in het bijzonder te vergroten. Kwantitatief beoogde resultaten:

> 4% stijging van het totaal aantal toeristische bezoeken. 

> 4% stijging van het aantal toeristische overnachtingen.

> 2% stijging van het aantal zakelijke bezoeken. 

> 2% stijging van het aantal zakelijke overnachtingen. > 4% stijging van de totale bestedingen in de sector.

Proces

Het bestuur van de stichting stuurt jaarlijks vóór 15 oktober aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten: a. een exemplaar van de begroting van inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar. b. een exemplaar van het activiteitenprogramma voor de hiervoor genoemde periode. dient het

Het bestuur van de stichting stuurt jaarlijks vóór 1 mei aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten: a. een financieel verslag met een goedkeurende accountantsverklaring over het afgelopen boekjaar. b. een inhoudelijk verslag over het afgelopen boekjaar.

Samenwerking

RBT KAN werkt samen met 19 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen alsmede met de Duitse gemeente Kranenburg. Naast gemeenten werkt RBT KAN samen met ca. 700 bedrijven uit de toeristisch-recreatieve sector. Teneinde zo veel mogelijk recht te doen aan lokale en subregionale belangen is het werkgebied van RBT KAN opgedeeld in een aantal deelregio’s: Arnhem, Rijk van Nijmegen, Veluwezoom, Betuwe, Land van Maas en Waal, Gelderse Poort en De Liemers. Elke geografische deelregio heeft een overlegstructuur met RBT KAN. Binnen deze overlegstructuur vindt afstemming plaats over het toeristisch marketingbeleid.

Kern (maximaal 500 tekens)

RBT KAN werkt samen met gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen. Naast gemeenten werkt RBT KAN samen met ca. 700 bedrijven uit de toeristisch-recreatieve sector. Het werkgebied van RBT KAN is opgedeeld in een aantal deelregio’s: Arnhem, Rijk van Nijmegen, Veluwezoom, Betuwe, Land van Maas en Waal, Gelderse Poort en De Liemers. Elke geografische deelregio heeft een overlegstructuur met RBT KAN. Hierbinnen vindt afstemming plaats over het toeristische marketingbeleid.

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
TOELICHTING
Evalueerbaar formuleren.png

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

 1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
 2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
 3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
 4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
 5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
 6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
 7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
 8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een veelzeggend beeld

Error creating thumbnail: File with dimensions greater than 12.5 MP

Een getal dat de kern raakt

In de regio Arnhem Nijmegen: - Bestedingen in de vrijetijdseconomie in 2016 1,37 miljard euro; -In 2016 werd 3% meer uitgegeven dan in 2014. - Werkgelegenheid vrijetijdssector ca 25.000 banen (16.750 FTE); 6,6 % van de totale werkgelegenheid in de regio. - Jaarlijks realiseert RBT KAN een (inter) nationaal marketingprogramma met een budget van ca € 4,5 miljoen. Hiervan nemen de gemeenten 1/3 deel voor hun rekening. Het toeristisch bedrijfsleven en overige partners financieren 2/3 deel.

Een goed voorstelbaar verhaal

Een bezoeker houdt zich niet aan gemeentegrenzen: die komt om in een regio te verblijven en te recreëren. Als we een aantrekkelijke regio willen zijn en blijven vraagt dat om meer regionale samenwerking en minder denken op lokaal niveau: dat geldt zowel voor het (toeristisch) aanbod als voor de marketingcommunicatie.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

De deelnemende gemeenten betalen in 2018 volgens de begroting aan de stichting RBT KAN € 1.641.800. De bijdrage is gebaseerd op een bedrag per inwoner. De bijdrage van Wijchen is in 2018 € 55k.

Feitelijk:

In 2017 betaalden de gemeenten € 1.432.000 aan de stichting RBT KAN. In 2017 was de Wijchense bijdrage € 54k.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2018)

Financiële middelen Begroot 2018 Feitelijk 2018 Begroot 2019
subsidie Wijchen 53982 55474 € …
TOTAAL € 53.982 € 55.474

Voorgaand jaar (2017)

Financiële middelen Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
subsidie Wijchen 53.128 54.773 ...
TOTAAL € 53.128 € 54.773

Twee jaar terug (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel


Inbreng overige middelen

Categorie
subsidie Een subsidie in de huurkosten voor de VVV
Financiële waarde: € 3500

Financiële resultaten

Lopend jaar (2018)

Categorie Begroot 2018 Feitelijk 2018 Begroot 2019
gemeenten Rijk van Nijmegen 416500 € …
gemeenten regio Arnhem 501300 € …
gemeenten Visit Veluwe 604000 € …
Visit Arnhem 120000 € …
TOTAAL € 1.641.800

Voorgaand jaar (2017)

Categorie Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
Visit Arnhem ... 120.000 ...
gemeenten Rijk van Nijmegen ... 404.800 ...
gemeenten Visit Veluwe ... 422.800 ...
gemeenten regio Arnhem ... 484.400 ...
TOTAAL € 1.432.000

Twee jaar terug (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2018)

Categorie Begroot 2018 Feitelijk 2018 Begroot 2019
kortlopende schulden 18953 € …
TOTAAL € 18.953

Voorgaand jaar (2017)

Categorie Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
kortlopende schulden ... 59 ...
TOTAAL € 59

Twee jaar terug (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Eigen vermogen

Lopend jaar (2018)

Categorie Begroot 2018 Feitelijk 2018 Begroot 2019
algemene reserve 132791 € …
TOTAAL € 132.791

Voorgaand jaar (2017)

Categorie Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
algemene reserve ... 77.983 ...
TOTAAL € 77.983

Twee jaar terug (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Alle vormen van vrijetijdsbesteding van Nederlandse en buitenlandse gasten dragen bij aan de economie en daarmee ook aan de werkgelegenheid in de regio. Volgens de laatste Toeristisch Recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen, in opdracht van RBT KAN uitgevoerd door ZKA, zorgt toerisme en recreatie voor bijna 1,4 miljard euro aan bestedingen en voor ongeveer 25.000 directe (deeltijd)banen in de regio. De sector biedt daarmee veel werkgelegenheid aan vooral lager geschoold en praktisch personeel. ten opzichte van 2014 groeide het aantal overnachtingen in 2016 met 10%.

Proces

gerealiseerd conform beoogd proces.

Samenwerking

gerealiseerd conform beoogd proces.

Kern

SAMEN WERKEN AAN DE VRIJETIJDSECONOMIE LOONT! In de regio Arnhem Nijmegen waren de toeristische bestedingen waren in 2016 € 1,4 miljard en leverde daarmee voor ongeveer 25.000 directe (deeltijd)banen in de regio op.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

De bijdrage is gebaseerd op een bedrag per inwoner.

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Kansen en risico's

Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

 • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
 • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
 • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
 • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
 • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Financieel 10% (zeer onwaarschijnlijk) Laag ... Niet afgedekt / Geen maatregelen
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

 • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
 • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
 • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
 • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

Over de band van de samenwerking bereikt Wijchen een groter publiek voor dezelfde inzet aan middelen. via de samenwerking kunnnen regionaal projecten uitgevoerd worden waarvoor subsidiekansen zijn.

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een centrumgemeenteconstructie

TOELICHTING

Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

 • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
 • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
 • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
 • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
 • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

Samenwerken via een subsidierelatie

Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

 • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
 • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
.
Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
TOELICHTING

Delegatie

Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

Mandaat

Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

Nee. De Financiële Grondslag stelt ieder jaar op basis van het inwoneraantal, het standaardbedrag én een indicatiefactor van het CBS het bedrag op dat de deelnemende gemeentes moeten betalen aan de Stichting Regionaal Bureau Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen

Afspraken, procedures en instrumenten
TOELICHTING

Denk aan:

 • Tussentijdse evaluatie en monitoring.
 • Organiseren van werkbezoeken
 • Aanstellen van rapporteurs binnen de raad voor deze samenwerking.
 • Aanstellen van een bestuurlijke regisseur in het college.
 • Organiseren van gezamenlijke invloed pogingen met raden van andere gemeenten – zoals bij het afstemmen van zienswijzen.
 • Borging van de gemeentelijke eigenaarspositie.
 • Afspraken over informatievoorziening.
 • Onafhankelijk toezicht

burgemeester en wethouders van de centrumgemeente bevorderen overleg tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en het bestuur van de stichting indien financiële stukken niet zijn goed bevonden.

Mogelijkheden en (financiële) consequenties voor beëindiging of uittreding

Een gemeente kan uittreden uit deze regeling krachtens daartoe strekkende besluiten van haar bestuursorganen. De uittreding gaat in tenminste een half jaar na besluitvorming en wel per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.

Proces

Procesbalk

Raad

1 jul 2018
Een gemeente kan besluiten om uit te treden indien haar bestuursorganen daartoe besluiten. de uittreding gaat in tenminste een half jaar nadat het besluit is genomen en wel per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.

College

15 okt 2018
het bestuur van de stichting levert aan het college de begroting en het activiteitenprogramma voor het komende boekjaar.
15 dec 2018
het college kan zijn opvatting (bezwaar) over de begroting en activiteitenprogramma kenbaar maken aan de stichting. Een afschrift hiervan gaat naar de centrumgemeente.
1 mei 2018
het bestuur van de stichting levert aan het college de jaarrekening en het activiteitenverslag van het afgelopen boekjaar.
1 jul 2018
het college kan zijn opvatting over de begroting en activiteitenprogramma (indien niet goedbevonden) kenbaar maken aan de stichting. Een afschrift hiervan gaat naar de centrumgemeente.
1 jul 2018
Indien een gemeentebestuur wenst af te wijken van de hoogte van de jaarlijke bijdrage, maakt dit bestuur dit kenbaar aan de overige gemeentebesturen alsmede aan het bestuur van de stichting vóór 1 juli van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor de betreffende bijdrage verleend wordt.
Overige relevante ontwikkelingen

per 1 januari 2018 zijn de marketingactiviteiten voor de regio Arnhem en de regio Nijmegen ondergebracht in een werkmaatschappij. Regio Arnhem Nijmegen BV. De marketingactiviteiten voor de Veluwe zijn ondergebracht in de werkmaatschappij VisitVeluwe BV. Beide werkmaatschappijen vallen direct onder de holding RBT KAN BV en zijn 100% dochter van de holding. De stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe is enig aandeelhouder van RBT KAN BV.

Bibliotheek

Relevante documenten


<ul><li>Property "Openbaar belang" (as page type) with input value "Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten: Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren, Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening.Efficiënter werken: Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren.Organisatorische voordelen: Professionaliseren van organisatie en/of bestuur.De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachtenStrategische kansen:Over de band van de samenwerking bereikt Wijchen een groter publiek voor dezelfde inzet aan middelen. via de samenwerking kunnnen regionaal projecten uitgevoerd worden waarvoor subsidiekansen zijn." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "Bestuurlijk belang" (as page type) with input value "Vertegenwoordiging in bestuursorganen: niet ingevuld. Zeggenschap: niet ingevuld." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li></ul>