Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) - C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

From Dashboard samenwerking Wijchen

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren

Motieven voor samenwerking

⧼Motief ambitieniveau⧽

 • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

⧼Motief efficientie⧽

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren

⧼Motief organisatorisch⧽

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.


Samenwerking

nieuw bestuur ODRN 5 juli 2018 wijziging Gr statuten 21-12-2018 algemeen mandaatregister 13-12-2018

Kern (maximaal 500 tekens)

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen voert sinds 2013 de verplichte basistaken voor de deelnemende gemeenten (Berg en Dal, Heumen, Beuningen, Druten, Nijmegen en Wijchen en de provincie Gelderland) op het vlak van Vergunningverlening Toezicht en Handhaving van de activiteit milieu uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

De begrote kosten zijn op basis van een opgesteld werkplan met geplande werkzaamheden op basis van het voorgaande jaar.

Feitelijk:

De realisatie is op basis van de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2018)

Financiële middelen Begroot 2018 Feitelijk 2018 Begroot 2019
Vergunningen 150726 € 157056
Uitvoeren/Toezicht 293849 € 306191
Handhaven 11611 € 20142
Advisering 49081 € 43099
Projecten 4133 € 4306
TOTAAL € 509.400 € 530.794

Voorgaand jaar (2017)

Financiële middelen Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
Advisering ... 71.484 49.081
Handhaven ... 3.884 11.611
Projecten ... 40.680 4.133
Uitvoeren/Toezicht ... 248.764 293.849
Vergunningen ... 218.542 150.726
asbest- en bodemtaken 93.000 ... ...
totaal 419.500 ... ...
TOTAAL € 512.500 € 583.354 € 509.400

Twee jaar terug (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel


Financiële resultaten

Lopend jaar (2018)

Categorie Begroot 2018 Feitelijk 2018 Begroot 2019
totale bijdrage deelnemers 11.142.900 € 12.967.000
TOTAAL € 11.142.900 € 12.967.000

Voorgaand jaar (2017)

Categorie Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
totale bijdrage deelnemers 10.152.100 12.675.785 11.142.900
TOTAAL € 10.152.100 € 12.675.785 € 11.142.900

Twee jaar terug (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel


Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

In een werkplan worden de kosten geraamd op basis van de gegevens van het jaar ervoor.

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: