Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)

From Dashboard samenwerking Wijchen

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)

Jaar 2017

Jaren

Motieven voor samenwerking

⧼Motief ambitieniveau⧽

  • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
  • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

⧼Motief efficientie⧽

  • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren

⧼Motief organisatorisch⧽

  • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

De begrote kosten zijn op basis van een opgesteld werkplan met geplande werkzaamheden op basis van het voorgaande jaar.

Feitelijk:

De realisatie is op basis van de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2017)

Financiële middelen Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
Vergunningen 218542 € 150726
Uitvoeren/Toezicht 248764 € 293849
Handhaven 3884 € 11611
Advisering 71484 € 49081
Projecten 40680 € 4133
totaal 419.500 € …
asbest- en bodemtaken 93.000 € …
TOTAAL € 512.500 € 583.354 € 509.400

Voorgaand jaar (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2015)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel


Financiële resultaten

Lopend jaar (2017)

Categorie Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
totale bijdrage deelnemers 10.152.100 12.675.785 € 11.142.900
TOTAAL € 10.152.100 € 12.675.785 € 11.142.900

Voorgaand jaar (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2015)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel


Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

    • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
    • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
    • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

In een werkplan worden de kosten geraamd op basis van de gegevens van het jaar ervoor.

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: