Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) - D. Kansen en risico’s

From Dashboard samenwerking Wijchen

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN)
D. Kansen en risico’s


Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

  • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
  • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
  • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
  • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
  • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Financieel risico 50% (mogelijk) Middel ... De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een ‘open einde’ systematiek.

Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een gemeente meer inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor de partijen die vervoer inbrengen.Door periodiek inzicht te hebben in het volume van het aantal ritten worden de gevolgen van verwachtte toenames van ritten tijdig gecommuniceerd met de gemeenten en provincie Gelderland. De gemeenten streven daarbij naar het versterken van eigen kracht van de reiziger en een toename van het gebruik van algemene voorzieningen, in combinatie met een afname van het doelgroepenvervoer. Bijvoorbeeld stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer (door o.a. maatjesprojecten) en de inzet van vrijwilligers. Daarnaast stuurt de regiecentrale op efficiency. Bijvoorbeeld door het afstemmen van verschillende vervoersvormen en slim koppelen van verschillende vervoersstromen.

Gedeeltelijk afgedekt
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

  • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
  • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
  • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
  • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

Realisatie van politiek-bestuurlijke ambities of prioriteiten. Leggen van koppelingen met andere samenwerkingsverbanden (OV concessie) Realiseren van synergie.