Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) - D. Kansen en risico’s

From Dashboard samenwerking Wijchen

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
D. Kansen en risico’s


Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

  • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
  • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
  • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
  • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
  • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Weerstandsvermogen 25% (onwaarschijnlijk) Middel ... Geen Niet afgedekt / Geen maatregelen
Afbouw en ontschotting Participatiebudget 50% (mogelijk) Middel ... Geen Niet afgedekt / Geen maatregelen
Afname meerwerk budget 50% (mogelijk) Middel ... Geen Niet afgedekt / Geen maatregelen
aanbieden beschut werk vanuit de participatiewet 50% (mogelijk) Middel ... Geen Niet afgedekt / Geen maatregelen
Uittreden van een gemeente 25% (onwaarschijnlijk) Laag ... Geen Niet afgedekt / Geen maatregelen
Afbouw WSW budget en stijging gemiddelde loonkosten SW medewerkers. 50% (mogelijk) Middel ... In kaderbrief opgenomen Gedeeltelijk afgedekt
Transitievergoeding 50% (mogelijk) Middel ... Geen Niet afgedekt / Geen maatregelen
Klant- en marktrisico’s Onderdeel SW 50% (mogelijk) Middel ... Geen Niet afgedekt / Geen maatregelen
Vennootschapsbelasting (VPB) 50% (mogelijk) Middel ... Geen Niet afgedekt / Geen maatregelen
Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) 50% (mogelijk) Middel ... Geen Niet afgedekt / Geen maatregelen
Informatiebeveiliging en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 50% (mogelijk) Hoog ... De MGR neemt maatregelen om informatiebeheer op orde te brengen. Gedeeltelijk afgedekt