DELETE

From Dashboard samenwerking Wijchen

DELETE
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

 • De gegevens worden momenteel nog bijgewerkt en zullen zo spoedig mogelijk online beschikbaar worden gemaakt. Zodra de laatste gegevens zijn gepubliceerd kunt u hier een export maken in Excelformaat.
 • Afdrukken


. . .

Proces


Aan dit onderdeel wordt momenteel gewerkt. De nieuwe of bijgewerkte gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.

Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Aan dit onderdeel wordt momenteel gewerkt. De nieuwe of bijgewerkte gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

⧼Motief ambitieniveau⧽

 • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren

⧼Motief efficientie⧽

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren

⧼Motief organisatorisch⧽

 • Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen

⧼Motief horizonverruiming⧽

 • Zicht krijgen op kansen

⧼Motief hindervoorkoming⧽

 • Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie

⧼Motief maatschappelijk⧽

 • Op gang brengen/eerste stap mogelijk maken

⧼Motief verantwoordelijkheid⧽

 • Beter zicht krijgen op wat leeft in de samenleving

Aan motief beantwoord?

De opstart van RvN 2025 is succesvol gebleken. Gestart als een informele samenwerking is de gezamenlijke ambitie ontstaan naar een sterkere profilering van de regio te komen. Het vervolgtraject is daarom gezamenlijk opgepakt en er zijn circa 25 projecten in beweging gezet.

Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Verruimen van de horizon
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Een groot deel van de projecten die zijn gestart hebben resultaten opgeleverd voor de betrokken partners. Daarnaast is het profiel van de regio beter in beeld gebracht.

Proces

Een volle agenda van openbare presentaties en symposia als gevolg van de projecten.

Samenwerking

Een mix van initiatieven uit de publieke sector, de private sector of een combinatie van beiden.