DELETE

From Dashboard samenwerking Wijchen

DELETE
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Beheer open ruimte, Duurzaamheid en energie, Integratie, inburgering en vluchtelingen, Openbare orde, veiligheid, hulpverlening (politie, brandweer, ambulance), Ruimtelijke Ordening, Sociale Zaken, Volkshuisvesting, Wonen en leefomgeving, Zorg en welzijn
Aard van de samenwerking
 • Beleidsafstemming, Gezamenlijke beleidsuitvoering, Netwerk of platform
Belangrijk voor wie?
 • Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie
Belangrijk waarom?
 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Samenwerking biedt grote kansen., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
Beoogde resultaten
Feitelijke resultaten
Motieven
Aan motief beantwoord?
Begrote kosten en baten (begroting)
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Samenwerkingspartners

Gelderland

Aandeel van de gemeente
Governance regime

Het gaat om een nog onbekende samenwerking. Er is sprake van een .

Proces


Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam

DELETE

Beschrijving

Als woningcorporatie bouwt, verhuurt en beheert Talis zo'n 14.000 woningen in de regio Nijmegen en Wijchen. Talis zorgt voor passende, betaalbare en toekomstbestendige woningen in goed functionerende wijken, in combinatie met een goede zorg.

Logo
Onderwerpen
 • Beheer open ruimte
 • Duurzaamheid en energie
 • Integratie, inburgering en vluchtelingen
 • Openbare orde, veiligheid, hulpverlening (politie, brandweer, ambulance)
 • Ruimtelijke Ordening
 • Sociale Zaken
 • Volkshuisvesting
 • Wonen en leefomgeving
 • Zorg en welzijn
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.
 • Samenwerking biedt grote kansen.
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • Raad: politiek belangrijk
 • College: bestuurlijk belangrijk
 • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft geen bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft geen financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Lokaal

Samenwerkingspartners
Provincies: Gelderland
Aard van de samenwerking
Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.
Netwerk of platform - Bij een netwerk of platform gaat het vooral om ontmoeting, kennisdeling en informatie-uitwisseling. Denk aan het uitwisselen van ideeën, zicht krijgen op actuele ontwikkelingen, elkaar (beter) leren kennen, verkennen van kansen en mogelijkheden.


<ul><li>Property "Openbaar belang" (as page type) with input value "Motieven voor samenwerking: Strategische kansen:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "Bestuurlijk belang" (as page type) with input value "Vertegenwoordiging in bestuursorganen: niet ingevuld. Zeggenschap: niet ingevuld." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li></ul>