Create Samenwerking C-jaar: Sw-1657096641/C/2016

From Dashboard samenwerking Wijchen

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in one of the groups: Users, Administrators, wsadmin, editor.


voeg een voorgaand jaar toe (2016) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2017 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2019) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2018 zijn ingevuld

C. Resultaten 2016

13. Motieven voor samenwerking

Wat zijn mogelijke motieven? Wat moet de samenwerking brengen in vergelijking met de situatie /keuze dat je als gemeente het helemaal alleen doet?
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
Efficiënter werken
Organisatorische voordelen
Verruimen van de horizon
Voorkomen van hinder van elkaar
Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief
Versterken van de democratie
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
Anders, namelijk
Hoe werkt dit? Hier kun je meerdere antwoorden als items toevoegen. Voor elk item dat je wilt toevoegen geldt het volgende: (1) Tik het gevraagde antwoord in en geef een enter (of klik op in de waarde in het submenu) om het item te bevestigen. Met het kruisje links kan een item weer worden verwijderd. (2) Als er een menu met automatische aanvulling verschijnt volstaat het om op de relevante suggestie te klikken.
Belangrijkste motieven
Benoem de belangrijkste motieven. Deze worden in het kernbeeld opgenomen.

14. Aan motief beantwoord?

Geef aan in hoeverre aan de motieven voor samenwerken beantwoord wordt. Brengt de samenwerking waarom het te doen was?
Is aan het motief van samenwerking beantwoord? Wat wel en wat (nog) niet?

15. Beoogde resultaten

Wat is gerealiseerd als de samenwerking succesvol is? Waar is het werkelijk om te doen?

Wat zie je dan? Wat heb je dan? Wat merkt de samenleving daarvan?

Geef de beoogde resultaten weer aan de hand van drie invalshoeken:

 • Inhoud: Wat zijn de beoogde inhoudelijke resultaten? Bij voorkeur in termen van maatschappelijke effecten. Wat merken de inwoners er van?
 • Proces: Wat zijn belangrijke mijlpalen in het proces?
 • Samenwerking: Wat wil je realiseren in de samenwerking?

Samenvatting voor het kernbeeld

Vat de kern van de beoogde resultaten samen. Op een manier die begrijpelijk is voor bewoners, raadsleden en collegeleden. Deze samenvatting wordt zichtbaar in het kernbeeld.

Inhoud

Proces

Samenwerking

Kern (maximaal 500 tekens)

UITGEBREIDE TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

16. Feitelijke resultaten van de samenwerking

Wat is tot nu toe feitelijk gerealiseerd? Welke resultaten levert de samenwerking daadwerkelijk op?

Baseer je antwoord op de ‘beoogde resultaten’.

De resultaten kun je langs drie invalshoeken beschrijven.

 1. Inhoud: Wat zijn de feitelijke inhoudelijke resultaten? Bij voorkeur in termen van maatschappelijke effecten? (Wat merken de inwoners er van?)
 2. Proces: Wat zijn belangrijke mijlpalen in het proces?
 3. Samenwerking: Wat is gerealiseerd in de samenwerking?

Samenvatting voor het kernbeeld

Vat de kern van de feitelijk gerealiseerde resultaten samen - op een manier die begrijpelijk is voor bewoners, raadsleden en collegeleden. Deze samenvatting wordt zichtbaar in het kernbeeld.

Inhoud

Proces

Samenwerking

Kern (maximaal 500 tekens)

17. Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent

Formuleer de beoogde resultaten heel concreet en evalueerbaar. Zo wordt helder wanneer de samenwerking succesvol is!

Gebruik zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
Raak de kern: bied zicht op een zingevend resultaat en formuleer bondig. Een evalueerbare formulering raakt werkelijk de kern van de zaak en gaat niet over bijzaken en ‘randverschijnselen’
Formuleer het resultaat zo specifiek mogelijk: het beoogde resultaat is concreet, eenduidig te interpreteren en helder afgebakend.
Maak het meetbaar: de maatstaf voor het resultaat is duidelijk. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.

Neem een tijdsbepaling op: het is duidelijk wanneer het beoogde resultaat is bereikt.
TOELICHTING
Evalueerbaar formuleren.png

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

 1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
 2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
 3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
 4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
 5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
 6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
 7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
 8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een goed voorstelbaar verhaal

Een veelzeggend beeld

Bestand uploaden

Eén of meer getallen die de kern raken

Begroting en realisatie

In het volgende onderdeel vragen we naar begrotingen en realisaties van
(a) de bijdrage van de gemeente aan de samenwerkingspartner, gelet op de financiële kosten en baten alsmede inbreng van overige middelen, en
(b) de financiële gegevens van de samenwerkingspartner, gelet op de financiële resultaten en het vreemd en eigen vermogen.
De inventarisaties gaan over het voorgaand jaar, het lopend jaar (begrotingsjaar) en het komend jaar. Vul vooraf in om welke jaren het hier gaat.


18. Begroting en realisatie (a): bijdrage van de gemeente aan de samenwerking
Financiële kosten en baten en inbreng van overige middelen

Preciseer de begrote bijdrage die de gemeente levert aan de samenwerking – indien van toepassing.

Staan tegenover deze bijdrage ook baten?

 • Geef inzicht in de begrote kosten.
 • Geef inzicht in eventuele begrote baten.

Preciseer de feitelijke bijdrage die de gemeente levert aan de samenwerking – indien van toepassing. Staan tegenover deze bijdrage ook baten?

 • Geef inzicht in de feitelijke kosten.
 • Geef inzicht in de feitelijke baten.

Regels voor het formuleren van getallen:

 • U mag in velden onder 'begroot' en 'feitelijk' alleen getallen invullen
 • Getallen mogen bestaan uit cijfers, mintekens, komma's en punten.
 • Een minteken mag niet aan het einde van een getal gebruikt worden.
 • Voorbeelden van mogelijke formuleringen:
  • 10000
  • 10.000
  • 10.000,00
  • -10.000
 • NIET toegestaan is bijvoorbeeld:
  • max 10.000 (in plaats van dit zou u 'max' toe kunnen voegen aan het veld onder 'middelen' aan de linkerkant)
  • 10.000,-- (laat in dit geval het ',--' gedeelte helemaal weg of gebruik ',00')

Inbreng financiële middelen Denk hierbij aan de volgende categorieën: Bijdrage • Subsidie • Inkoop: commerciële transactie • Contributie, bijdrage of schenking • Geldlening • Garantie of garantstelling • Deelneming door inbreng van kapitaal.

Middelen: Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Totaalsom zal automatisch worden berekend. Nadat de gegevens zijn opgeslagen worden de sommen opgeteld en verschijnt er een totaalbedrag in de tabel.
lopend jaar (2016): komend jaar (2017):
Begroot Feitelijk Begroot

Voorgaand jaar (2015)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
Twee jaar terug (2014)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Baten Denk bijvoorbeeld aan: Dividend • Verhuur van ruimte.

Middelen: Actuele waarde of omvang (in €). Totaalsom zal automatisch worden berekend. Nadat de gegevens zijn opgeslagen worden de sommen opgeteld en verschijnt er een totaalbedrag in de tabel.
lopend jaar (2016): komend jaar (2017):
Begroot Feitelijk Begroot

Voorgaand jaar (2015)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
Twee jaar terug (2014)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Inbreng overige middelen Denk bijvoorbeeld aan: Tijdsinzet • Gemeentelijk vastgoed ter beschikking stellen.

De gemeente kan ook op andere manieren bijdragen, bijvoorbeed door Inzet van medewerkers of tijd of het ter beschikking stellen van gemeentelijk vastgoed. Deze bijdragen kunnen wellicht vertaald worden naar een financiële waarde – of beschrijf de bijdrage bij de toelichting.

18. Begroting en realisatie (b): financiële gegevens van de samenwerkingspartner

Financiële resultaten

Financiële gegevens van de samenwerkingspartner.
Middelen: Actuele waarde of omvang (in €). Totaalsom zal automatisch worden berekend. Nadat de gegevens zijn opgeslagen worden de sommen opgeteld en verschijnt er een totaalbedrag in de tabel.
lopend jaar (2016): komend jaar (2017):
Begroot Feitelijk Begroot

Voorgaand jaar (2015)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
Twee jaar terug (2014)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen van de samenwerkingspartner.
Middelen: Actuele waarde of omvang (in €). Totaalsom zal automatisch worden berekend. Nadat de gegevens zijn opgeslagen worden de sommen opgeteld en verschijnt er een totaalbedrag in de tabel.
lopend jaar (2016): komend jaar (2017):
Begroot Feitelijk Begroot

Voorgaand jaar (2015)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
Twee jaar terug (2014)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Eigen vermogen

Eigen vermogen.
Middelen: Actuele waarde of omvang (in €). Totaalsom zal automatisch worden berekend. Nadat de gegevens zijn opgeslagen worden de sommen opgeteld en verschijnt er een totaalbedrag in de tabel.
lopend jaar (2016): komend jaar (2017):
Begroot Feitelijk Begroot

Voorgaand jaar (2015)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
Twee jaar terug (2014)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel


19. Samenvattingen voor het kernbeeld

begroting
Vat de kern van de begrote kosten en baten samen - op een manier die begrijpelijk is voor bewoners, raadsleden en collegeleden. Deze samenvatting wordt zichtbaar in het kernbeeld.

realisatie
Vat de kern van de feitelijke kosten en baten samen - op een manier die begrijpelijk is voor bewoners, raadsleden en collegeleden. Deze samenvatting wordt zichtbaar in het kernbeeld.

20. Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave

Hoe verhoudt de bijdrage van de gemeente zich tot die van de andere partners? Welke toegevoegde waarde breng je in – in vergelijking tot de andere partners in termen van tijd, geld, deskundigheid et cetera?
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
1. Van alle financiële middelen en overige bijdragen of inzet: neem je dan als gemeente een groot of een klein aandeel in de samenwerking?
Geef een inschatting van het eigen aandeel met een percentage van 0 tot en met 100%.

%

2. Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over de samenwerkingspartners? Is sprake van een verdeelsleutel?

3.a. Is de feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners evenwichtig of onevenwichtig?

3.b. Is de feitelijke verdeling van baten over alle samenwerkingspartners evenwichtig of onevenwichtig?

4. Toelichting


U kunt hier geen "Laat mij deze gegevens wel opslaan maar nog niet publiceren." kiezen, omdat u bij dit onderdeel per jaar gegevens in kunt vullen en voor deze jaren als geheel het publiceren aan of uit kan worden gezet. Wilt u de publicatiestatus wijzigen, ga dan na het opslaan naar C Resultaten via onder het knoppen-menu, daar kunt u het publiceren aan en uit zetten.